شرح محصولات سایز spg کد سفید spg کد سبز تعداد دربسته واحد
لوله  20 213001 211001 120 متر
لوله  25 213002 211002 100 متر
لوله  32 213003 211003 60 متر
لوله  40 213004 211004 40 متر
لوله  50 213005 211005 20 متر
لوله  63 213006 211006 16 متر
لوله  75     12 متر
بوشن 20 213007 211007 300 عدد
بوشن 25 213008 211008 250 عدد
بوشن 32 213009 211009 100 عدد
بوشن 40 213010 211010 60 عدد
بوشن 50 213011 211011 50 عدد
بوشن 63 213012 211012 30 عدد
بوشن 75   217142 20 عدد
زانو  90 درجه 20 213013 211013 250 عدد
زانو  90 درجه 25 213014 211014 180 عدد
زانو  90 درجه 32 213015 211015 100 عدد
زانو  90 درجه 40 213016 211016 50 عدد
زانو  90 درجه 50 213017 211017 25 عدد
زانو  90 درجه 63 213018 211018 15 عدد
زانو  90 درجه 75     10 عدد
زانو  45 درجه 20 213019 211019 250 عدد
زانو  45 درجه 25 213020 211020 200 عدد
زانو  45 درجه 32 213021 211021 150 عدد
زانو  45 درجه 40 213022 211022 45 عدد
زانو تبدیلی 25 * 20 213149 211149 150 عدد
سه راهی  20 213023 211023 180 عدد
سه راهی  25 213024 211024 120 عدد
سه راهی  32 213025 211025 50 عدد
سه راهی  40 213026 211026 40 عدد
سه راهی  50 213027 211027 20 عدد
سه راهی  63 213028 211028 10 عدد
سه راهی  75     5 عدد
سه راهی تبدیل  25 * 20 * 20 213029 211029 120 عدد
سه راهی تبدیل  25 * 20 * 25 213030 211030 120 عدد
سه راهی تبدیل  32 * 20 * 32 213031 211031 50 عدد
سه راهی تبدیل  32 * 25 * 32 213032 211032 50 عدد
سه راهی تبدیل  40 * 20 * 40 213033 211033 40 عدد
سه راهی تبدیل  40 * 25 * 40 213034 211034 40 عدد
سه راهی تبدیل  40 * 32 * 40 213035 211035 40 عدد
سه راهی کنج 20 213118 211118 200 عدد
سه راهی کنج 25 213119 211119 120 عدد
پل لوله خم  20 213036 211036 70 عدد
پل لوله خم  25 213037 211037 50 عدد
پل لوله خم  32 213038 211038 30 عدد
تبدیل  25 * 20 213042 211042 300 عدد
تبدیل  32 * 20 213043 211043 200 عدد
تبدیل  32 * 25 213044 211044 250 عدد
تبدیل  40 * 25 40 * 20 213045- 46 211045- 46 150 عدد
تبدیل  40 * 32 213047 211047 120 عدد
تبدیل  50 * 25 50 * 32 213048 - 49 211048 - 49 100 عدد
تبدیل  50 * 40  213050 211050 80 عدد
تبدیل  63 * 32 63 * 40 213051 - 52 211051 - 52 40 عدد
تبدیل  63 * 20 63 * 50 213053 211053 30 عدد
تبدیل  75 * 63   217139   عدد
درپوش  رزوه ای 20 213054 211054 600 عدد
درپوش  رزوه ای 25 213055 211055 500 عدد
درپوش  رزوه ای 32 213056 211056 300 عدد
بست روکار دو قلو ساده                20 213115 211115 200 عدد
بست روکار دو تکه                      20    213116 211116 400 عدد
بست روکار دو تکه                      25 213058 211058 300 عدد
بست روکار دو تکه                      32 213059 211059 250 عدد
بست روکار ساده                        20 213057 211057 400 عدد
زانو یکسردنده  20 * 1/2  213060 211060 100 عدد
زانو یکسردنده بستدار 20 * 1/2 213061 211061 100 عدد
زانو یکسردنده بستدار 20 * 3/4 213121 211121 100 عدد
زانو یکسردنده  25 * 1/2  213062 211062 100 عدد
زانو یکسردنده بستدار 25 * 1/2 213191 211191 100 عدد
زانو یکسردنده  25 * 3/4 213063 211063 100 عدد
زانو یکسردنده بستدار 25 * 3/4 213192 211192 100 عدد
زانو یکسردنده  32 * 1  32 * 3/4 213123 - 22 211123 - 22 70 عدد
بوشن یکسردنده  20 * 1/2  213064 211064 100 عدد
بوشن یکسردنده  25 * 1/2  213065 211065 100 عدد
بوشن یکسردنده  25 * 3/4 213066 211066 100 عدد
بوشن یکسردنده  32 * 1    213067 211067 50 عدد
بوشن یکسردنده  40 * 1 * 1/4 213068 211068 30 عدد
بوشن یکسردنده  50 * 1 * 1/2 213069 211069 20 عدد
بوشن یکسردنده  63 * 2 213070 211070 10 عدد
بوشن یکسردنده  75 * 2 * 1/2     5 عدد
سه راه ناف دنده 20 * 1/2 * 20 213071 211071 100 عدد
سه راه ناف دنده بستدار 20 * 1/2 * 20 213145 211145 100 عدد
سه راه ناف دنده 25 * 1/2 * 25 213072 211072 70 عدد
سه راه ناف دنده 25 * 3/4 * 25 213073 211073 70 عدد
سه راه ناف دنده 32 * 3/4 * 32     50 عدد
سه راه ناف دنده 32 * 1 * 32 213199 211199 50 عدد
شیر فلکه ( والو ) 20 213074 211074 50 عدد
شیر فلکه ( والو ) 25 213075 211075 40 عدد
شیر فلکه ( والو ) 32 213076 211076 30 عدد
مهره ماسوره یکسر بوشن              20 213077 211077 100 عدد
مهره ماسوره یکسر بوشن              25 213078 211078 80 عدد
مهره ماسوره یکسر بوشن              32 213079 211079 50 عدد
مهره ماسوره یکسر بوشن              40 213080 211080 20 عدد
خط کش تراز شیر مخلوط 214053 214039 50 عدد
درپوش کپ  20 213081 211081 300 عدد
درپوش کپ  25 213082 211082 250 عدد
درپوش کپ  32 213083 211083 150 عدد
درپوش کپ  40 213084 211084 100 عدد
بوشن مغزی  20 * 1/2  213085 211085 100 عدد
بوشن مغزی  25 * 1/2  213087 211087 100 عدد
بوشن مغزی  25 * 3/4 213086 211086 100 عدد
بوشن مغزی  32 * 1  213201 211201 50 عدد
بوشن مغزی  50 * 1 * 1/2 213088 211088   عدد
زانو مغزی  20 * 1/2      100 عدد
زانو مغزی بستدار  20 * 1/2    213091   100 عدد
زانو مغزی  20 * 3/4 213124 211124 100 عدد
زانو مغزی بستدار  20 * 3/4 213117 211117 100 عدد
زانو مغزی  25 * 1/2     100 عدد
زانو مغزی بستدار  25 * 1/2 * * 100 عدد
زانو مغزی  25 * 3/4     80 عدد
زانو مغزی بستدار  25 * 3/4 * * 80 عدد
سه راه ناف مغزی  20 * 1/2 * 20 213094 211094 100 عدد
سه راه ناف مغزی  25 * 1/2 * 25 213095 211095 70 عدد
سه راه ناف مغزی  25 * 3/4 * 25 213096 211096 70 عدد
شیر یکضرب  20 213097 211097 50 عدد
شیر یکضرب  25 213098 211098 40 عدد
درپوش پایه بلند  20 213153 211153 150 عدد
درپوش پایه بلند  25 213156 211156 120 عدد
ست شیر مخلوط ( کامل )              20  213106 211106 20 عدد
درپوش کپ اتصالات ( کور کن )      20      500 عدد
دستگاه جوش ( کامل )   214001